DANA LUPTÁKOVÁ

Nestandardní realizace rukávců vytvrzovaných UV zářením

V praxi se občas potkáváme s projekty, které vyžadují trochu více pozornosti než jiné, a to z hlediska přípravy i realizace. V posledním roce to byly 2 projekty s nestandardním tvarem stoky. První byla stoka o velikosti DN 1100 s keramickým žlábkem (poprvé v ČR), druhá bylo nestandardní DN vejčitého profilu 600/1050. Oba tyto projekty vyžadovali precizní přípravu a realizaci. Na druhou stranu nám technologický vývoj usnadňuje práci. V tomto případě se jedná o první použití flexibilního rukávce v ČR na instalaci UV rukávce na přechod DN 300 a 400.

CV přednášejícího:

Ing. Dana Luptáková, obchodní manažer TRASKO BVT, s.r.o.

Vystudovala jsem obor daňové poradenství na Fakultě podnikatelské, VUT Brno. Od roku 2002 jsem pracovala pro společnost GiTy jako marketingový a obchodní pracovník. Od roku 2006 jsme pracovala pro společnost ENBRA na pozici marketingového manažera. V oboru bezvýkopových technologií pracuji již téměř 12let pro společnost TRASKO jako obchodní manažer.


MICHAL SKALICKÝ, PETR SÝKORA, MICHAL KRUK

Neinvazivní metoda kontroly průběhu a poruchovosti vodovodní sítě v Praze

Účelem přednášky s názvem “Neinvazivní metoda kontroly průběhu a poruchovosti vodovodní sítě v Praze” je informování přednášejících o osobní zkušenosti s aplikací technologie SmartBall na vodovodní síti za posledních několik let. Tedy vysvětlení důvodů, proč jsme k této metodě přistoupili, co jsme museli pro samotnou aplikaci zajistit, za jakých podmínek šlo kontrolu daného potrubí provést a jaké výsledky nám to přineslo.
 

CV přednášejícího:

Ing. Michal Skalický, PhD., vedoucí operativního oddělení pravou sítí – oblast 3, Pražské vodovody a kanalizace a.s.

01/2016 – dosud       Vedoucí operativního oddělení provozu sítí, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

04/2015 – 12/2015     Specialista hospodaření s vodou, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

04/2013 – 12/2014     Referent hospodaření s vodou, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vzdělání:

2011 – 2018                  ČVUT v Praze, fakulta stavební, doktorské studium, Ph.D.  Obor: Vodní hospodářství vodní stavby

2009 – 2011                 ČVUT v Praze, fakulta stavební, magisterské studium, Ing. Obor: Projektový management

2005 – 2009                ČVUT v Praze, fakulta stavební, bakalářské studium, Bc. Obor: Ekonomie a management ve stavebnictví


KAREL FRANCZYK

Třicet protlaků plynovodu Moravia

V roce 2022 probíhala velmi sledovaná výstavba plynovodu Moravia v oblasti jižní a střední Moravy v délce asi 80 km. Na plynovodu, který se jinak prováděl uložením do hloubené rýhy, bylo nutno překonat na třiceti místech silnice, železnice, případně vodní toky bezvýkopovým způsobem. Příspěvek se zaměřuje výlučně na problematiku těchto protlaků – na jejich přípravu, zvažované a realizované technologie provádění, průzkum před zahájením, zastižené geologické poměry a zkušenosti z realizace i z dokončování. Autor zabezpečoval pro sdružení zhotovitelů odborné vedení protlačovacích i mikrotunelovacích prací a podílel se také na geotechnickém dohledu některých rizikových částí plynovodu a na statickém posouzení stability přístupových šachet.

CV přednášejícího:

Karel Franczyk

Narozen v roce 1961. Pracoval deset let v důlních provozech na ostravsku a zabýval se výstavbou hlavních otvírkových děl. Také v zahraničí, mimo jiné jeden rok na dole Rosebery v Austrálii.
V devadesátých letech začal podnikat v oboru bezvýkopových technologií, zejména byl průkopníkem rozvoje mikrotunelování v ČR.
Od roku 2002 pracoval ve firmě Subterra a.s. jako vedoucí velkých projektů podzemního staviteství na severní Moravě. (Mimo jiné Kolektor centrum Ostrava, Kompletace sběračů Ostrava, Kanalizace Karviná a další.)
Od roku 2013 působí jako samostatný geotechnik a působí na stavbách v oboru bezvýkopových technologií, podzemního stavitelství, a ukládání inženýrských sítí na ostravsku i v rámci celé ČR.

OTAKAR CIGLER, MARKÉTA MAZLOVÁ

Primus Line – technologie pro rekonstrukci vodovodů 

S obnovou a sanacemi stárnoucí vodárenské infrastruktury se potýkají provozovatelé potrubních sítí po celém světe. Vzhledem k jejich umístění a průběhu trasy nelze tato potrubí v případě závad často sanovat běžnými metodami, přičemž limitujícím faktorem jsou především ohyby, požadovaná délka instalace a u nadzemních vedení – délková teplotní roztažnost.

Systém Primus Line® založený na kevlarem vyztužené vysokotlaké vložce s vnitřní vrstvou na bázi PE umožnuje obnovu potrubí přes ohyby standardně až do 45° (v některých případech i více) a to v délkách až 2500m na jeden zátah. Tkaná konstrukce vložky a volné mezikruží umožňuje dilataci celého systému a lze tak bezpečně sanovat nadzemní potrubí podléhající teplotním změnám. Systém je dostupný v dimenzích od DN 150 do DN 500 a v rozsahu maximálních provozních tlaků od 12 až do 82 barů v závislosti na dimenzi a stupni vyztužení vložky. Provozní tlaky jsou po sanaci plně přenášeny vložkou, přičemž stávající potrubí funguje nadále jen jako chránička. Vložka se nesvařuje, nelepí, nevytvrzuje ani nepropařuje. Své finální pevnostní charakteristiky má vložka dány z výroby. Instalace je tedy efektivní a bezpečná. Flexibilní konstrukce vložky s možností instalací přes ohyby společně s dlouhými instalačními délkami předurčuje systém zejména pro sanace:

 • Shybek (pod vodními toky i liniovými stavbami)
 • Přivaděčů a výtlaků (i kanalizačních)
 • Potrubí na mostních konstrukcích, potrubní mosty a nadzemní vedeních s dilatací
 • Potrubí v seizmicky aktivních oblastech a poddolovaných území
 • Potrubí umístěných v kolektorech a štolách
 • Potrubí v průmyslových areálech

Přednáška představí posluchačům systém Primus Line jak teoreticky, tak na praktických příkladech ze staveb realizovaných v České Republice.

 

CV přednášejícího:

Ing. Otakar Cigler, Business Development manager pro střední a východní Evropu ve společnosti Rädlinger primus line GmbH

 

Odborník na bezvýkopové technologie se 14 lety zkušeností v oblasti sanací potrubních systémů. Absolvent Stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaný technik pro hydrotechnické stavby a stavby zdravotně-technické.   Záliby: Cyklistika, turistika, lyžování, četba a aktuální dění.

Ing. Markéta Mazlová, obchodní ředitelka, TRASKO BVT s.r.o.

Obchodní ředitelka společnosti TRASKO BVT, s.r.o. 10 let praxe v oboru bezvýkopových  sanací potrubí. Absolventka  VVŠ PV Vyškov.


TOMÁŠ KRZÁK

Protlačování sklolaminátového potrubí DN 2000 mm v Bratislavě (OC Twin city) 

Protláčení trub hobas DN 2000 mm v Bratislavě pro kanalizaci v délce cca 600 m. Akce pro nově budované obchodní centrum Twin City. Popis zdolávání nepředvídaných překážek a jiná tunelářská překvapení.

Tomáš Krzák, MT a.s.


MICHAL SODOMKA

Protlaky na stavbě žst. Pardubice – řešení rozdílů mezi zadávací dokumentací a skutečností s investorem

Přednáška představí realizaci protlaků ocelových chrániček do průměru 2 m v železniční stanici Pardubice a popíše komplikace, které vznikly při realizaci včetně jejich popisu, jak k těmto komplikacím došlo. V přednášce bude popsáno i řešení těchto problémů. Stavba probíhala v rozmezí 2,5 roku a byla úspěšně letos v červenci dokončena. Stavba byla velice pestrá na řešení všech problémů, což zabíralo mnoho času. Všechny podrobnosti budou uvedeny v článku ve sborníku konference Nodig 2023.

CV přednášejícího:

Ing. Michal Sodomka, výrobní manažer, OHLA ŽS, a.s.

Vystudoval na stavební fakultě VUT Brno, obor Stavebně materiálové inženýrství. Od roku 2003 až dosud jsem zaměstnám u firmy OHLA ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s.). Po celou dobu se věnuji stavbám prováděných pomocí bezvýkopových technologií.

Člen ČKAIT, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické. Dále jsem držitel Osvědčení způsobilosti k výkonu funkce závodní a jsem místopředsedou České společnosti pro bezvýkopové technologie (CzSTT).


JIŘÍ CHLÁDEK

Pyrotechnik na stavbě

Přednáška upozorňuje na pyrotechnická rizika způsobená možným výskytem nevybuchlé munice na staveništi jako důsledek válečných bojů, bombardování nebo výcviku vojsk pobývajících (někdy i dočasně) na našem území. Pro jednotlivá rizika jsou diskutovány pyrotechnické postupy a metody detekce včetně jejich výhod, možností nebo technických omezení.

CV přednášejícího:

Doc. Dr. Ing. Jiří Chládek, vedoucí pyrotechnik společnosti BORGATA s.r.o. a soudní znalec

Pyrotechnici společnosti pod jeho vedením prozkoumali okolo 4.000 ha různých ploch, na kterých detekovali a následně odstranili více jak 25.000 ks různých typů munice, čímž zajistili pyrotechnickou bezpečnost na prozkoumaných plochách.


ŠTĚPÁN MOUČKA

Archeologická rizika bezvýkopových technologií

Při výstavbě přeložky hradební stoky jsme při použití razicího štítu narazili na poměrně zachovalé pouze zasypané Tereziánské opevnění Nového města Pražského.  Kromě této drobné chybičky proběhla stavba bez zásadních komplikací.

CV přednášejícího:

Ing. Štěpán Moučka, ředitel a hlavní projektant KO-KA s.r.o.

Narozen: dne 3. ledna 1954 v Praze

1978 – stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze obor vodní stavby

Celý profesní život jsem se zabýval navrhováním a projektováním podzemních staveb městské infrastruktury –  KOlektory, KAnalizace a kabelové tunely 

– Zakládající člen České společnosti pro bezvýkopové technologie

V roce 1997 jsem se 2 společníky založil vlastní českou firmu KO-KA s.r.o.  kde jako ředitel a hlavní projektant  pracuji dodnes.

Záliby – Lyže , Divoká voda, golf, tenis. Na to si snažím prací vydělat- zatím to jde


JAN BRABEC

Výstavba dešťové kanalizace pomocí technologie šnekového vrtání s pilotním vrtem na stavbě D3 0310/II Hodějovice-Třebonín

Firma HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o. v loňském roce dokončila práce na úseku dálnice D3 0310/II Hodějovice-Třebonín. Při výstavbě dálniční kanalizace stoky G1 byla využita bezvýkopová technologie šnekového vrtání s pilotním vrtem. Naše firma zde prováděla stavbu na klíč tedy včetně výstavby stavebních šachet, osazení revizních šachet a zpětného hutněného zásypu. Prezentace má za cíl seznámit posluchače se zkušenostmi zhotovitele z protlačování stejně tak ho obohatit o další zážitky z této technicky zajímavé realizace.

CV přednášejícího:

Ing. Jan Brabec, HYDROTECHNIK PRAHA s.r.o.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze. Po studiu stáž u firmy HERRENKNECHT AG., návštěva projektů mikrotunelování ve Francii a Švýcarsku. Od roku 2018 v rodinné firmě HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r.o. specializující se na bezvýkopové technologie. V současnosti vedoucí střediska mikrotunelování a šnekové vrtání s pilotním vrtem. Člen pracovní skupiny „Mladí tuneláři“ u CzTA.


PETR HOLEŠ

Bezvýkopová oprava vodovodního potrubí DN 1000 v Budapešti: Inovace a Výzvy 

Článek pojednává o inovativní bezvýkopové opravě vodovodního potrubí o průměru DN 1000 pod ramenem řeky Dunaj v Budapešti. Autor Ing. Petr Holeš představuje výzvy spojené s modernizací vodovodní sítě města a popisuje použitou technologii. Projekt zahrnoval vyvložkování rukávem z kompozitu skelných vláken a netkané textilie s epoxidovou pryskyřicí. Detailně jsou popsány technické údaje, postup obnovy, použité vybavení a časový průběh jednotlivých činností. Článek zdůrazňuje úspěšnost projektu a jeho přínos k zajištění spolehlivého zásobování pitnou vodou města. Autor v závěru vyzdvihuje význam inovativních přístupů a plánování pro udržitelný rozvoj městských infrastruktur a vodních zdrojů.

CV přednášejícího:

Ing. Petr Holeš, Wombat s.r.o.

 


Prenosil

MICHAL PŘENOSIL

Výstavba kabelovodů metodou horizontálního příklepového vrtání – TNS Balabenka 

Přednáška seznamuje s poznatky z výstavby ocelových kabelovodů DN800, pod provozovanou železniční tratí v Praze na Balabence, ve skalních horninách metodou neřízeného vodorovného vrtání ponorným vzduchovým kladivem. Nasazení stroje od finského výrobce GEONEX Oy, konkrétně stroj HZR 610 s napájecím zdrojem PP180.

CV přednášejícího:

Ing. Michal Přenosil

Vystudoval SPŠ stavební v Uničově obor pozemní stavitelství a architektura a VŠ báňskou – Technickou univerzitu Ostrava obor podzemní stavitelství a geotechnika. Ve společnosti Subterra a.s. pracuje od r. 2006 a jeho hlavní kvalifikací je ražení a vyztužování podzemních a důlních děl s délkou praxe 16 let a trhací práce, BOZP a PO s délkou praxe 10 let. Je držitelem několika osvědčení pro povrch a podzemí nutných pro výkon daných činnosti v oboru.

Podílel se na stavbách:

 • Karviná – Rozšíření kanalizace, Microtunnelling
 • Mosty u Jablunkova – Rekonstrukce železničního tunelu,
 • VOBEN – Modernizace železniční trati Votice-Benešov, Zahradnický tunel, ražba a definitivní ostění,
 • Stonava – důl Darkov – ražba přípravných důlních děl,
 • Praha – Průzkumná štola Radlická – projekt, zajištění, organizace a vedení trhacích prací,
 • Praha – Kolektor Hlávkův most – projekt, zajištění, organizace a vedení trhacích prací,
 • E4 Förbifart Stockholm – ražba přístupových a hlavních tunelů Sätra a Skärholmen včetně výstavby definitivního ostění,
 • Jaroměř – I/33 Jaroměř obchvat – SO303 výstavba kanalizace bezvýkopovou metodou
 • Praha – Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka – SO190 výstavba kabelovodů neřízeným příklepovým vrtáním.

JURAJ BARBORIK

Metodika a praktické aplikace bezvýkopové obnovy zásobních řadů a přivaděčů potrubím z tvárné litiny

Přednáška představuje použití trubek z tvárné litiny PAM pro bezvýkopové technologie. Popisuje konstrukční a materiálové výhody těchto systémů a způsoby jejich využití. Uceleně představuje jednotlivé systémy, které jsou  určeny pro bezvýkopové technologie včetně zajištění zámkovými spoji nebo využití vnějších ochran trubek.

CV přednášejícího:

Ing. Juraj Barborik

Juraj Barborik prakticky celý svůj profesní život spoji s trubními systémy z tvárné litiny. Díky svým znalostem a zkušenostem se postupně vypracoval na specialistu v oblasti trubních speciálních řešení včetně využití litinových systémů pro bezvýkopové technologie nebo jejich použití v korozních prostředích. 


ROMAN DLABAJA

Dlouhodobé zkoušky vnitřním přetlakem u „cured-in-place“ reliningových technologií a jejich vyhodnocení

Přednáška navazuje na prezentaci z konference NO-DIG v Jičíně v roce 2021. V úvodu je shrnut aktuální stav v zavádění norem pro renovační systémy do ČSN, především na normy věnující se tzv. „cured-in“ renovačním systémům. Detailněji se přednáška zaměřuje na nejnovější z nich, na normu ČSN EN ISO 11298-4:2022, která je určena pro potrubní systémy pro tlakové rozvody vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci pro tlakové rozvody, objevuje se z hlediska požadavků nově zkouška na dlouhodobou odolnost vnitřnímu přetlaku. Ta je podobně jako u „klasických“ potrubních systémů zásadní a s ohledem na materiálové složení relinngové skýtá řadu požadavků na nová technická řešení, zpracování dat a interpretaci výsledků.

Na reálných měřených datech ve srovnání s požadavky normy je celý proces zkoušení a vyhodnocení prezentován ve formě postupu zkoušky trvající déle než 10 000 hodin spolu s tabulkami dat a grafickou prezentací regresní analýzy.  

CV přednášejícího:

Mgr. Roman Dlabaja, PhD, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

 • Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzika a fyzikální elektronika
 • Postgraduální studium Fyzika polymerů, Univerzita Tomáše Bati, Ústav materiálového inženýrství
 • 10 let výuka předmětu Kompozitní materiály na Univerzitě Tomáše Bati, Zlín
 • Institut pro testování a certifikaci, a.s, vedoucí laboratoře Fyziky
 • Člen TNK 131 (plastové potrubní systémy) při ČAS (Česká agentura pro standardizaci) v rámci CEN/TC 155 a ISO/TC 138 (členem SC5 za ČR)

RICHARD ABT

Inovace v technologii výroby železobetonových protlačovacích trub dle parametrů stavby Praha Běchovice, Stoka H

Tato přednáška se zaměří na inovace a technologické pokroky v procesu výroby železobetonových protlačovacích trub, které jsou aktuálně nastaveny dle parametrů projektu stavby Praha Běchovice, Stoka H.

Představení společnosti a výrobních závodů, zevrubné představení výrobního programu a sortimentu výrobků. Zmíníme historii a zkušenosti společnosti v oblasti výroby betonových trub a jejími referenčními projekty.

Popis vývoje výrobků ve spolupráci s materiálovou komisí PVK/PVS se zohledněním parametrů a požadavků pro tuto konkrétní stavbu. Promítnutí těchto požadavků do reálné výroby s inovacemi v technologických postupech a formovací technice.

Představení železobetonové protlačovací trouby TZT-Q 800 DEHA OM OC 360, její vlastnosti a zohlednění požadovaných parametrů pro stavbu Praha Běchovice, Stoka H.

Poslední částí přednášky bude popis technologie výroby. Zdůrazníme nové prvky a postupy, které byly zavedeny pro zlepšení efektivity výroby a dosažení co nejvyšší kvality protlačovacích trub. To zahrnuje inovace v oblasti formovací techniky, technologických procesů a metod kontroly kvality.

Celkově bude tato přednáška poskytovat komplexní pohled na technologii výroby železobetonových protlačovacích trub včetně aplikovaných inovací, se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých projektů. Představí společnost a její výrobky jako významný článek v oblasti stavebnictví.

CV přednášejícího:

Richard Abt, projektový manažer, vedoucí prodeje výrobního závodu CS-BETON PREFA Lužed nad Vltavou

 • V oblasti výroby betonových prefabrikátů působí od roku 1999.
 • Více než 20ti leté zkušenosti s vývojem, výrobou a prodejem betonových výrobků pro stavebnictví.
 • Specializace na oblast prefabrikace pro výstavby kanalizací, liniového odvodnění a inženýrských staveb.

 


MILAN POLČIN

30 let inovací: příběh protlaků Prefa Brno a.s. od začátků po dnešek

Cílem přednášky je nastínit vývoj železobetonových trub k protlačování od jejich prvopočátků po současnost. První část přednášky je zaměřena na historii, ladění technologie výroby prvků pro bezvýkopové práce a postupné inovace ve výrobních závodech Strážnice a Kuřim. Druhá část představuje referenční stavby společnosti Prefa Brno a.s. realizované během 30ti let své působnosti na trhu.

CV přednášejícího:

Milan Polčin, produktový manažer Prefa Brno a.s.

Pracovní zkušenosti:

2016 – nyní  Produktový manažer, Prefa Brno a.s. produktová skupina kanalizace – nákup, prodej, zpracování cenových nabídek, návrhy technických řešení, prezentační a publikační činnost, vedení obchodního týmu, strategické plánování, zajišťování podkladů pro tvorbu propagačních materiálů

2012 – 2016  Obchodní manažer Prefa Brno a.s. produktová skupina kanalizace – nákup, prodej, zpracování cenových nabídek, prezentační činnost

2012  Pracovník ve výrobě Prefa Brno a.s výrobní závod Strážnice – výstupní kontrola, zajištění expedice

2006 – 2011  Obchodně-technický pracovník MIRA + CORD, s.r.o. Brno – instalace topných kabelů do vnitřních i venkovních ploch, kompletní zajišťování drobných zakázek, jednání s odběrateli, nákup materiálu, příprava prováděcí dokumentace

Vzdělání:

2008 – 2011 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno obor: Antropologie

2004  – 2008 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno obor: Všeobecné lékařství

1996 – 2004  Všeobecné Gymnázium Sokolov 


VLADIMÍR KOČÍ 

Uhlíková stopa a důsledky jejího měření pro stavebnictví

CV přednášejícího:

prof. Ing. Vladimír Kočí, PhD., MBA –  VŠCHT Praha; LCA Studio, s.r.o.  

Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje posuzování životního cyklu LCA, obecně problematiceproduktové ekologie a udržitelnosti. Kromě VŠCHT Praha přednáší problematiku Produktové ekologie na Fakultě architektury ČVUT Praha, na Přírodovědecké fakultě UK a na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Vypracoval několik desítek studií LCA pro komerční i nekomerční subjekty. V letech 2014-2022 zastával funkci děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V současné době působí jako vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie http://supre.vscht.cz/. Je řešitelem několika výzkumných projektů zaměřených na LCA. Působí jako nezávislý posuzovatel studií LCA a EPD pro The International EPD System®. V roce 2021 založil LCA Studio s.r.o. http://lcastudio.cz/ které se zaměřuje na zpracování LCA studií a určování uhlíkové stopy produktů a organizací.


VILÉM ŽÁK

Vodárenství a bezvýkopové technologie

CV přednášejícího:

Ing. Vilém Žák, ředitel, Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, z.s.  

Ing. Vilém Žák má za sebou více jak čtvrt století trvající kariéru v environmentální oblasti. Za zmínku stojí dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., působení v roli náměstka hejtmana na Středočeském kraji či působení v poradní funkci na Ministerstvu životního prostředí nebo ve funkci statutárního náměstka na Ministerstvu zemědělství. Před příchodem do SOVAK ČR působil řadu let v expertní roli pro společnost Deloitte. 


MARTIN HÁJEK

Teplárenství a bezvýkopové technologie

CV přednášejícího:

Ing. Martin Hájek, ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.